Có ai biết chỉ giúp em phần mềm DJ và cách sử dụng trên máy tính với. Tks trước nhaz