Tạo 1 file mới với hình nền màu đen. Dùng ellipse shape tool vẻ 1 hình ở giửa . Giử SHIFT để vẻ được hình tròn


Vào Layers->Layer Style
Drop Shadow

Gradient Overlay

Sau đó vào Layer->Rasterize->Shape


Dùng Lasso tool vẻ nhửng hình như bên dưới. Giử SHIFT trong khi vẻ để tạo được nhiều vùng chọn cùng lúc

Sau đó nhấn DELETE . nhấn CTRL+D bỏ vùng chọn.

Kế đến dùng elliptical marquee tool vẻ 1 vùng chọn gần bằng kich thước hình gốc

Vào Filter->Distort->Spherize. Chọn 80%.
Nhấn CTRL+D bỏ vùng chọn. Vào Layer->Flatten Image.


Vào Distort->Polar Coordinates chỉnh Polar to Rectangular
Kế đến Image->Rotate Canvas->90CW
Tiếp tục Filter->Stylize->Wind chọn WInd và From the Right
Nhấn CTRL+F lập lại hiệu ứng
Lập lại hiệu ứng Wind Filter lần nửa, lần này, chọn From the Left.
Nhấn CTRL+F lập lại


Vào Image->Rotate Canvas->90CCW
Kế đến Filter->Polar Coordinates. chọn Rectangular to Polar.


Dùng marquee tool vẻ tiếp 1 vùng chọn gần bằng ảnh gốc, sao đó vào Select->Inverse, kế đến Select->Feather, chọn 15


Tíêp tục bạn vào Filter->Distort->Ocean Ripple.
Size: 10.
Magintude: 2
CTRL+D bỏ vùng chọn

Vào Image->Adjustments->Color Balance hoặc dùng Hue and Saturation để tạo màu theo ý bạn và đây 1 số kết wảChúc bạn thành công