Việc thay đổi nền cho hình ảnh ta làm theo các bước sau:

- Bước 1: Mở hình muốn thay đổi nền lên. Nhấp kép vào “background” trên bảng Layer để chuyển thành Layer và đặt tên là BEBO xong rồi nhấp OK. (Lưu ý: Chị nên tạo thêm một lớp nữa để giữ lại ảnh gốc bằng cách nhấp chuột phải vào layer BEBO chọn Duplicate Layer... và đặt tên là BONEN chọn OK hoặc nhấn Ctrl + J).

- Bước 2: Vào menu Filter\Extract (Alt+Ctrl+X) xuất hiện bảng Extract.

- Bước 3: Dùng công cụ để tô chọn vùng tóc muốn giữ lại sau khi bỏ nền và sau đó chị tiếp tục vẽ quanh hình Bé. Chú ý đối với những vùng tóc nhẹ nhàng, nên dùng nét cọ lớn để tô ( nhấp [, ] tăng, giảm nét cọ), còn các vùng còn lại dùng nét vừa. (mẹo nhỏ: đối với các vùng ngoài tóc, dùng nét nhỏ và chia đều nét cọ một nửa lên hình và một nửa lên nền).

- Bước 4: Dùng công cụ chọn hình bé để giữ lại sau khi bỏ nền. Ta cũng có thể xem trước kết quả bằng cách nhấp vào Preview. Nhấp OK để thực hiện lệnh Extract.

- Bước 5: Kết quả sẽ loại bỏ được nền, nhưng một số nét của bé cũng sẽ bị mất, giờ muốn phục hồi lại những nét đó... trong History Pallette, nhấp vào hộp kiểm thao tác làm việc của lệnh trước lệnh Extract.

- Bước 6: Chọn công cụ History Brush để vẽ lại những nét bị mất trên hình bé là xong.

Theo echip

Chủ đề tương tự: