Bạn nào đã cài đặt và cấu hình thành công chương trình PMIS trên window XP/window 7 xin chia sẻ kinh nghiệm giùm. Tôi rất cám ơn.