Tắt âm thanh khi shutdown/start : Vào đường dẫn : C \ Windows \ Media - Dùng lệnh “Cut” để cắt 2 file Windows XP Startup.wav & Windows XP Shutdown.wav bỏ vào thư mục nào đó. Khi nào cần ta Copy bỏ trở lại đường dẫn trên.
Chọn âm thanh tùy thích khi Win XP shutdown/start : Vào đường dẫn trên delete bỏ 2 file trên, thay vào đó 2 file tùy thích có đuôi .wav và đổi têndown/start 2 file này cho trùng với 2 file đã delete bỏ.

Chủ đề tương tự: