Bạn phải đăng ký để thấy được link


tình hình là đang làm đồ án C# nhưng phải kết nối đến CSDL,mình attach file backup mdf và ldf nhưng ko tạo đc liên kết database diagrams . Mong mọi ng giúp đỡ