(Thế giới @) - Với các dòng máy Nokia, khi bạn kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB sẽ tự động xuất hiện pop-up yêu cầu bạn xác nhận loại kết nối.Muốn điện thoại tự động kết nối với máy tính mà không cần xác nhận lại, bạn vào Menu > Tools > Connectivity, chọn mục USB, dòng USB mode hãy chọn phần mềm hỗ trợ nhận diện điện thoại là PC Suite, dòng Ask on connection chọn No. Nhấn Exit để xác nhận chọn lựa.

Chủ đề tương tự: