Mình bị bên thiết kế web chèn license vào code, xin a/c/e giải mã giúp mình, có chú thích càng tốt.
Tks all !
PHP Code:
<?php 
$config
