Khắc phục lỗi của localhost:
Mở file:
php.ini (nếu dùng VertrigoServ thì vào phần Config files)
Tìm:

Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M

Sửa thành:

Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 200M (200 là dung lượng mà bạn cho phép mỗi lần upload,tính theo Mega byte)

Khắc phục lỗi nạp CSDL vào phpMyAdmin bị giới hạn 2Mb (localhost):
Tìm:


Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 8M
Sửa:
Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 200M (200M là dung lượng mà bạn cho phép mỗi lần upload)
Khắc phục lỗi của .htaccess:
Dùng đoạn mã sau:

php_value upload_max_filesize -1
php_value post_max_size 2000M
php_value max_input_time -1
php_value max_execution_time 0
php_value upload_max_filesize -1
php_value post_max_size 2000M
php_value max_input_time -1
php_value max_execution_time 0
Sau đó restart lại apache
Nguồn sinhvienitdanang.net


Chủ đề tương tự: