Chào mọi người nhé. Tôi có câu hỏi mong mọi người giúp đỡ.
Tôi đang làm web cho trường tôi, nhưng không hiểu sao khi mở một bài hát bằng trình duyệt IE thì không chạy được. Cũng bài đó, nếu mở bằng Firefox hoặc googleChrome thì vẫn bình thường.
Ví dụ: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Còn đây là code:
Mã:
 <object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
             <embed autostart="1" height="68" loop="1" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showcontrols="1" showstatusbar="1" src="http://data10.nghenhac.info/ah/ahha/f/f55f5b301f3fde5687ae3fc8bfc59820.mp3" type="application/x-mplayer2" width="300" /></object>
Mong các bạn giúp đỡ.
Thankssssssssss

Chủ đề tương tự: