https://giveawayoftheday.com/wp-content/uploads/2017/03/5cf461f87dde69328cd989bd8f23e9a0.png
Tạo trình chiếu ảnh đẹp, tùy chỉnh chèn nhạc và xuất dự án sang các định dạng video khác nhau,...