Ẹc, bây giờ người ta xài tối thiểu cũng 2010 rồi, mình đang xài 2013 đây, còn mấy ai chơi 2003 nữa...