Sao hổng có cái nào down được vậy anh ơi..
Vô cái nào cũng được báo là "File đã bị xóa hoặc không tồn tại" hà.