Bạn kiểm tra bằng cách thay thử con wifi khác xem sao. Mình nghi em này đã hỏng.