bạn có thể up bản CS3 sang trang khác không. zing đòi hỏi thành viên chính thức khó đăng ký lắm