Bạn cài lại .NetFramework đi. Tải về từ Microsoff (miễn phí), đừng tải ở đâu cả vì các link tải về được chia sẻ độ an toàn không cao. Lỗi này xuất phát từ việc hệ thống của bạn thiếu thư viện VC ++...