https://i.ibb.co/T8TLHx3/zombieload.jpg


Một đoạn mã Windows PowerShell có thể giúp bạn nhanh chóng kiểm tra xem máy tính Windows của mình có bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng MDS (Zombieload) hay...