https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fspecials-images.forbesimg.com%2Fdam%2Fimageserve%2F1154670552%2F960x0.jpg%3Ffit%3Dscale


Thông tin từ chính Chủ tịch Huawei đã gây thất...