KMS Tools by Ratiborus 01.03.2018 | 38.17 MB
tgth.vn - KMS Tools by Ratiborus 2017 - Tất cả-trong-một bộ sưu tập để kích hoạt cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016 từ Ratiborus

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Bao gồm các chương trình sau đây:
• AAct v3.8.5 Portable
• AAct Network v1.0.3 Portable
• Garbage Collector v1.3.4 x86_x64_06_02_2016
• KMSAuto Lite Portable v1.3.5.2
• KMSAuto Net 2016 v1.5.3 Portable
• KMSCleaner v1.8 Portable
• MSActBackUp Portable v1.2.3
• MSAct++ v2.0.4
• Office 2013-2016 C2R Install v6.0.2
• PIDKey Lite v1.62.1 +keys

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: