Dhungpt bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Quảng cáo chui trá hình với từ khóa qua diễn đàn khác.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: