ezisajifeicfe bị ban nick bởi peter777.
Lý do: Post bài không đúng qui định.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: