uwobiadire bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Stupid - Quảng cáo chui nhảm.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: