apobarisa bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Spam và quảng cáo chui nhảm.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: