estellezu60 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Spam + QC chui nhảm hàng loạt.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: