AlexeyKig bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: QC chui bá láp nhảm.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: