ttsecurity4 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Lén lút quảng cáo chui nhảm..
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: