sanphui22422242 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Làm bằng giả.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: