anhba839839839 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: QC chui bá láp nhảm -làm bằng giả.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: