tungnp2512 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Đã nhắc nhở.
Ngày được tha: 13-01-2020, ~03:00 AM.

Chủ đề tương tự: