vandung2681995 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Post nhảm nhí hàng loạt rồi chèn từ khóa quảng cáo chui.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: