Tminh3232 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Quảng cáo chui cho cửa hang với link.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: