sanxuatsankhaudidong bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Quảng cáo chui bá láp nhảm - Quá nhảm.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: