Martial bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Diễn đàn người Việt - Nhưng post bài bằng tiếng Anh - đã nhắc nhở nhưng không thực hiện.
Ngày được tha: 18-03-2017, ~12:00 PM.

Chủ đề tương tự: