nguyen.van_cuong01561994 bị ban nick bởi Phuc Nguyen.
Lý do: Quảng cáo từ khóa trá hình.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: