User Tag List

Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
Chủ đề: Phần mềm giải Sudoku - chia sẻ mã nguồn (Pascal)
Quét Mã QR
http://thegioitinhoc.vn/showthread.php?t=39492
 1. #1
  conghoang9x đang offline Gà con
  Tham gia ngày
  09-12-2009
  Bài gửi
  114
  Cảm ơn
  18
  Được cảm ơn 68 lần trong 29 bài

  Thumbs up Phần mềm giải Sudoku - chia sẻ mã nguồn (Pascal)

  H Sudoku Solver – Phần mềm giải Sudoku cực nhanh.

  • Phần mềm viết bằng ngôn ngữ Pascal, dịch bằng Turbo Pascal 7.0 vì vậy nó chạy tốt trên nhiều hệ điều hành từ Dos cho đến Windows (x86) (muốn chạy trên Windows 7 x64 bạn cần dùng DosBox)
  • Cực kì gọn nhẹ, chỉ 38.1KB.
  • Hoàn toàn miễn phí.
  • Giải được tất cả các Sudoku, Sudoku X, Disjointed Sudoku, Jigsaw Sudoku, Brick Wall Sudoku từ dễ đến khó chỉ trong chưa đầy 1 giây.
  • Lưu sudoku vào file chỉ tốn 40 byte (Sudoku, Sudoku X) hoặc 76 byte (biến thể).
  • Sử dụng: cực kì đơn giản, có hướng dẫn ngay khung phía trên của chương trình.


  Mã nguồn:

  Mã:
  {
  Phan mem giai sudoku tu dong - HSudoku Solover 3.0
  Tac gia: Nguyen Cong Hoang
  Email: conghoang9x@gmail.com
  }
  
  PROGRAM Sudoku_solver;
  USES crt,dos,drivers;
  TYPE
    x9=1..9;
    x10=0..9;
    Tcell = RECORD
      kq: 0..9;
      findout:BOOLEAN;
    area: x9;
    END;
    setof9 = SET OF x9;
  
    XCell = RECORD
    x,y,a:ARRAY[1..9] OF setof9;
    x1,x2: setof9;
    arr:ARRAY[1..9,1..9] OF Tcell;
    END;
  
    xy=RECORD a,b:x9; END;
  
  VAR Cell:Xcell;
    Cellbak:ARRAY[1..81] OF xcell;
    sumbak:ARRAY[1..81] OF 0..81;
    Xarea:ARRAY[1..9,1..9] OF xy;
    sum:0..81;
    finddone:BOOLEAN;
    xc,yc:x9;
    key:CHAR;
    sudokutype:1..3;
    fileN:STRING;
    step:1..3;
    setofc:setof9;
    xd,yd,ad,xb,yb,ab:setof9;
    xx1,xx2,xx1b,xx2b:BOOLEAN;
    time:LONGINT ABSOLUTE $0:$046C;
  CONST Number: ARRAY[0..9] OF BYTE = (219,192,193,194,195,196,197,202,203,206);
     color: ARRAY[1..9] OF BYTE = (12,14,9,13,10,11,2,5,6);
  
  PROCEDURE writecell; FORWARD;
  PROCEDURE reset_area; FORWARD;
  PROCEDURE setarea; FORWARD;
  PROCEDURE clear; FORWARD;
  PROCEDURE main_program; FORWARD;
  PROCEDURE end_program; FORWARD;
  FUNCTION confirmExit:BOOLEAN; FORWARD;
  PROCEDURE filter(x,y: x9; VAR setout:setof9); FORWARD;
  PROCEDURE filterx(x,y: x9; VAR setout:setof9); FORWARD;
  
  PROCEDURE font;EXTERNAL;{$L VietFont.obj}
  PROCEDURE LoadFont;
  VAR regs:Registers; i:BYTE; show_inf:BOOLEAN;
  BEGIN
  ASM mov ax,$13; int $10 END;
  ASM mov ax,$3;int $10 END;
  WITH regs DO BEGIN ax:=$1100;bx:=$1000;bp:=ofs(font);es:=seg(font);cx:=256;dx:=0;intr($10,regs);END;
  END;
  
  PROCEDURE UnLoadFont;
  VAR regs:Registers;
  BEGIN WITH regs DO BEGIN ax:=$1104;bx:=0;intr($10,regs);END; END;
  
  
  PROCEDURE hide;
  BEGIN
  textcolor(0);
  textbackground(0);
  gotoxy(1,1);write(' ');gotoxy(1,1);
  END;
  
  PROCEDURE writec(c1:BYTE;s:STRING);
  BEGIN
  textcolor(c1);
  write(s);
  END;
  
  PROCEDURE writexy(x,y:BYTE; s:STRING);
  BEGIN
  gotoxy(x,y);
  write(S)
  END;
  
  PROCEDURE writetype;
  BEGIN
  textbackground(0);
  textcolor(10);
  CASE sudokutype OF
  1: writexy(45,12,'Sudoku ');
  2: writexy(45,12,'Sudoku X');
  3: writexy(45,12,'BiÕn thÓ');
  END;
  END;
  
  PROCEDURE writefileN;
  VAR str:STRING; i:BYTE;
  BEGIN
  IF filen='' THEN
  BEGIN
  textbackground(0);
  textcolor(1);
  writexy(55,12,'SDK míi   ');
  END
  ELSE
  BEGIN
  str:='';
  i:=length(filen);
  WHILE (filen[i]<>'\') AND (i>0) DO BEGIN
  str:=filen[i]+str;
  i:=i-1;
  END;
  textbackground(0);
  textcolor(1);
  writexy(55,12,str);
  IF length(str)<12 THEN FOR i:=12-length(str) DOWNTO 1 DO write(' ');
  END;
  END;
  
  PROCEDURE writesum;
  BEGIN
  textbackground(0);
  textcolor(yellow);
  gotoxy(70,10);
  write(sum,' ')
  END;
  
  PROCEDURE writemenu;
  BEGIN
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  writexy(2,23,'º'); writexy(79,23,'º');
  textbackground(15);
  textcolor(0);
  writexy(3,23,'  ');
  IF step=3 THEN writec(4,'F2') ELSE writec(8,'F2');
  writec(0,' L¥u  ');
  IF step=3 THEN writec(4,'Shift+F2') ELSE writec(8,'Shift+F2');
  writec(0,' L¥u khªc...  ');
  writec(4,'F3');
  writec(0,' Më  ');
  writec(4,'F4');
  writec(0, ' SDK míi  ');
  writec(4,'Esc');
  writec(0,' Thoªt      ');
  hide;
  END;
  
  PROCEDURE writehelp;
  BEGIN
  textbackground(0);
  textcolor(10);
    CASE step OF
    1:BEGIN
    writexy(3,3,' B¥íc 1: Lùa chän kiÓu sudoku, b«n cã thÓ më sudoku ¦© l¥u (F3)       ');
    writexy(3,4,' Sudoku: lo«i sudoku chu·n 3x3x9.                     ');
    writexy(3,5,' Sudoku X: cªc sè trong mçi ¦¥êng chÐo kh£ng ¦¥îc trïng lµp nhau.     ');
    writexy(3,6,' BiÕn thÓ: mét sè lo«i Sudoku khªc nh¥: Disjointed, Brick Wall, Jigsaw... ');
     END;
    2:BEGIN
    writexy(3,3,' B¥íc 2: S¯p ¦µt l«i ph¡n vïng cho Sudoku biÕn thÓ.             ');
    writexy(3,4,' PhÝm mòi t¢n ¦Ó di chuyÓn, kÕt hîp víi phÝm Shift ¦Ó më réng ph¡n vïng.  ');
    writexy(3,5,' B«n cã thÓ chän ph¶n vïng cho £ hiÖn t«i b¬ng cªch nh½n phÝm sè t¥¤ng øng.');
    writexy(3,6,' PhÝm Enter ¦Ó chuyÓn ¦Õn b¥íc 3, BackSpace ¦Ó quay l«i b¥íc 1.      ');
     END;
    3:BEGIN
    writexy(3,3,' B¥íc 3: Nh¾p sè cho cªc £.                         ');
    writexy(3,4,' Sè nh¾p v§o ph¨i l§ mét trong cªc sè gîi ý, xãa: sè 0 hoµc phÝm Delete.  ');
    writexy(3,5,' PhÝm F9 ¦Ó b¯t ¦¶u gi¨i, ch¥¤ng tr×nh sÏ kh£ng gi¨i nÕu d÷ liÖu v§o sai. ');
    writexy(3,6,' PhÝm BackSpace ¦Ó quay l«i.                        ');
     END;
    END
  END;
  ...
  Tải về H Sudoku Solver và mã nguồn: Bạn phải đăng ký để thấy được link

  Mã nguồn viết bằng ngôn ngữ Pascal, chỉ dịch được bằng Turbo Pascal.
  Tải về phần mềm Turbo Pascal: Bạn phải đăng ký để thấy được link

  Chủ đề tương tự:
  Lần sửa cuối bởi conghoang9x; 05-11-2010 lúc 11:16 AM

 2. Có 4 người đã cảm ơn conghoang9x vì bài viết này rất hữu ích:

  Phuc Nguyen (05-11-2010),nghethuat5755 (08-11-2011),papa1210 (05-12-2010),vanha (06-12-2010)

 3. # ADS
  Quảng cáo Liên hệ: 0981.234.234
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gửi
  Many
   
 4. #2
  Avatar của kingofheaven
  kingofheaven đang offline Gà công nghiệp
  Tham gia ngày
  14-01-2010
  Đến từ
  Real Madrid C.F
  Bài gửi
  1.112
  Cảm ơn
  56
  Được cảm ơn 1.004 lần trong 375 bài

  Mặc định

  Wa bờ rồ, phúc sát đất , tui mới học 11 thấy pascal rất khó, chẳng bít cái j cả, bạn thật là siêu.....  ......

 5. #3
  Avatar của ccgf.ok.001
  ccgf.ok.001 đang offline Gà con
  Tham gia ngày
  27-03-2010
  Đến từ
  Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài gửi
  162
  Cảm ơn
  55
  Được cảm ơn 83 lần trong 57 bài

  Mặc định

  Cho mình hỏi, để gõ Tiếng Việt trong pascal, bạn cần dùng phần mềm nào?
  Thanks trước

  001
  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  Mail liên hệ:
  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

  Facebook:
  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. 6. #4
  vanha đang offline Trứng gà
  Tham gia ngày
  30-11-2009
  Bài gửi
  21
  Cảm ơn
  133
  Được cảm ơn 17 lần trong 11 bài

  Mặc định

  Theo mình thấy thì trong chương trình trên có thể bạn Hoàng đã dùng VietRes for DOS để nhập tiếng Việt. Để xem và in trong Windows bạn có thể dùng font "Vietsea Sample Font".


Người dùng tìm thấy trang này bằng các từ khóa

http:thegioitinhoc.vnphan-mem-viet39492-phan-mem-giai-sudoku-chia-se-ma-nguon-pascal.html

game sudoku code pascla

hsudoku solver 3.0

cách giải mã sudoku

mã nguồn sudoku

giai ma sudoku

WRITEmenu turbo pascalcach chuyen font chu vietsea semple fontcode pascal sudokucode game sudoku trên pascalchương trình pascal sodokugame sudoku bang pascalsudoku pascal Sudoku solver Pascal code co giai thichtải sudoku solver cho galaxy ytải vietsea sample fontma nguon mo phan mem giai sudokuthuqatj toán giải sudoku pascalgia samsung íc1-::8@@sudoku viết bằng pascalchuong trinh giai ma pascalslover sudoku pascalphan mem don gian viet bang pascal@vietsea.com.vnPhan mem giai sudoku java

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •