1. gõ regedit vào Start menu search, nhấn enter


Bạn phải đăng ký để thấy được link
2. vào
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop


3. Tìm khóa LogPixels và set decimal value trong khoản 90 đến 150.

Bạn phải đăng ký để thấy được link
4. tắt Registry Editor.5. Log off


Nếu sau khi logon, các chữ trong desktop bị sai kích thước, làm như sau

# Click phải desktop, chọn Personalize.
Bạn phải đăng ký để thấy được link
# Chọn Display > Smaller

Bạn phải đăng ký để thấy được link
# Nhến Apply

Bạn phải đăng ký để thấy được link


dịch từ intowindows

Chủ đề tương tự: