Yêu cầu tối thiểu

  • CPU: Core 2 Duo Processor or Equivalent

  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows XP SP3 / Vista / 7
  • VIDEO CARD: 256 MB DX9 Compliant
  • PIXEL SHADER: 3.0
  • VERTEX SHADER: 3.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 2 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 256 MB


Giveaway: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: