Minimum : Windows 10 version 14393.222 or higher, Xbox One

x86, x64, ARM, ARM64

Recommended : Windows 10 version 14393.222 or higher, Xbox One
x86, x64, ARM, ARM64


Giveaway: Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: