Bạn có muốn gửi các tập tin an toàn cho người khác?
Bạn có muốn tập tin này chỉ có thể xem được bởi người dùng đó và để giới hạn số lượt xem và đầu ra không?
Trong trường hợp này, vui lòng sử dụng sản phẩm "Secure Doc". Tất cả các tính năng bảo mật bạn muốn được bao gồm trong "Secure Doc".
Thay đổi tài liệu chung thành tài liệu an toàn, sau đó chuyển tiếp tài liệu bảo mật này cho người khác.
Khi người nhận mở một tài liệu, mở bản ghi được gửi cho trong thời gian thực và bạn có thể thấy khi nào, ở đâu và bao nhiêu lần người nhận mở tài liệu.
Bạn cũng có thể điều khiển từ xa tài liệu để nó không còn mở ra được nữa.

Tính năng:
* Chuyển đổi tài liệu chung thành tài liệu bảo mật được mã hóa để tối đa hóa bảo mật tài liệu.
* Khi tạo tài liệu an toàn, bạn có thể chỉ định các chính sách như ngày hết hạn, số lần yêu cầu, watermark, cấm xuất, cấm sao chép, chỉ định người nhận.
* Có thể xem tài liệu bảo mật bằng trình xem chuyên dụng và hỗ trợ Windows, MAC, Android, iPhone / iPad
* Ngay cả sau khi tài liệu bảo mật được phân phối, bạn có thể thay đổi chính sách bảo mật cho tài liệu này.
* Bạn có thể xem nhật ký của các tài liệu an toàn trong thời gian thực.
* Nhật ký có thể được nhận qua e-mail và bạn có thể kiểm tra thời gian, quốc gia và thông tin địa phương bằng các tài liệu an toàn trong e-mail.
* Bạn có thể ngay lập tức vô hiệu hóa các tài liệu an toàn trong thư hoặc chương trình chính của bạn.
Cách sử dụng:
1. Chọn tài liệu chung mà bạn muốn tạo tài liệu bảo mật.
2. Chỉ định email và mật khẩu người nhận trong quá trình tạo tài liệu bảo mật.
3. Gửi tài liệu bảo mật đã tạo cho người nhận dưới dạng tập tin đính kèm, chẳng hạn như e-mail / FTP hoặc tài liệu khác.
4. Một trình xem dành riêng được yêu cầu để đọc tài liệu bảo mật.

Sau khi tạo tài liệu an toàn, Liên kết để tải xuống trình xem dành riêng được hiển thị.
Trình xem chuyên dụng hoạt động trên Windows, MAC, Android, iPhone / iPad.


Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10;

Download product from Bạn phải đăng ký để thấy được link
serial key: DDQVH-AECEKChủ đề tương tự: