Bạn có thể in Watermark mong muốn trên màn hình.
Screen Watermark này không ảnh hưởng đến việc chạy các chương trình khác. Ngoài ra, tối đa 4 văn bản và hình ảnh có thể được sử dụng làmWatermark.

Tính năng:

* Hiển thị Watermark trên màn hình.
* Hỗ trợ màn hình kép
* Watermark hiển thị trên màn hình không có tác dụng đối với các chương trình hiện có, tức là không có hạn chế nào đối với các thao tác như nhấp chuột.
* Hỗ trợ phông chữ Watermark, kích thước, màu sắc, độ trong suốt, vị trí, v.v.
* Hổ trựo
1) Tối đa 4 Watermark văn bản
2) Tối đa 4 Watermark
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: