Hide Cloud Drive - Có thể áp dụng chính sách “Deny Access” hoặc “Read Only” đối với các ổ đĩa đám mây đã chọn,

Có thể áp dụng các chính sách Deny Access” hoặc “Read Only” vào các thư mục Desktop, Documents, Pictures, v.v.

* Kiểm soát ổ đĩa đám mây

- Bạn có thể áp dụng chính sách "Deny Access” hoặc “Read Only” cho các ổ đĩa đám mây đã chọn.
- Khi chính sách "Deny Access” được chọn, thư mục đồng bộ đám mây không thể truy cập được và Biểu tượng trên khay và phím tắt biến mất. Do đó, những người khác không thể truy cập Cloud Drive.
- Bạn cũng có thể áp dụng các chính sách “Deny Access” hoặc “Read Only” cho thư mục Desktop, Documents, Pictures.
- Điều này áp dụng cho Cloud Drive được hiển thị trong Explorer, không áp dụng cho Cloud Drive trong Trình duyệt web.
- Nếu bạn thay đổi Thư mục đồng bộ đám mây trong khi chạy ứng dụng, ứng dụng sẽ kiểm soát tất cả các Thư mục đồng bộ hóa trước và sau khi thay đổi. Sau khi khởi động lại, chỉ có Thư mục đồng bộ đã thay đổi được kiểm soát.

* Hỗ trợ Cloud Drive
Sao lưu và đồng bộ hóa Google
Google Backup and Sync
Google Drive File Stream
Dropbox
Microsoft OneDrive
Box
Amazon Drive

* Bạn có thể thiết đặt có áp dụng chính sách theo trạng thái đăng nhập của người dùng hay không.
Khi tùy chọn "Also applies to logged on state" được chọn Áp dụng chính sách ngay cả khi người dùng đã đăng nhập.
Khi tùy chọn "Also applies to logged on state" không được chọn Áp dụng chính sách nếu người dùng đăng xuất hoặc nếu chương trình bị chấm dứt.

* Khi khởi động PC, chương trình sẽ chạy ở chế độ Đăng xuất và chương trình sẽ được đặt trong trong khay.
Ngay cả khi bạn đang chạy ở Chế độ Log On, nếu bạn không sử dụng chuột hoặc bàn phím trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tự động chuyển sang Chế độ Log Off.

* Chương trình có thể được thực hiện trong chế độ vô hình.
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: