• Bạn cần tải tập tin phụ đề của SRT hoặc bản ghi văn bản của video trên YouTube bằng bất kỳ ngôn ngữ nào?
• Cần tìm hiểu xem một video trên YouTube có nội dung bạn đang tìm kiếm mà không xem toàn bộ bộ phim?

TranscriptSnagger chỉ là những gì bạn cần!
Chỉ cần dán URL của video trên YouTube và nhấp vào Search. Nó sẽ tìm tất cả các track phụ đề có sẵn đã được tải lên cho video đó và hiển thị chúng trong danh sách. Chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ đã được cung cấp, sau đó chọn xem bạn muốn tập tin SRT hoặc Text Transcripts. Nếu bạn chọn Text Transcripts, bạn có thể chọn định dạng mà bạn muốn Transcripts của bạn dưới dạng văn bản trong mẫu văn bản hoặc từng dòng một, có hoặc không có Timecode. Sau đó nhấp vào Download và nó sẽ lưu từng ngôn ngữ dưới dạng một tập tin riêng biệt. Thật dễ dàng!

TranscriptSnagger cũng cho phép bạn thực hiện tìm kiếm Từ (word)trên video trên YouTube. Nó sẽ trả về một danh sách các ví dụ về vị trí mà thuật ngữ tìm kiếm được sử dụng cùng với Timecode và sẽ cung cấp một liên kết trực tiếp tới từng điểm trong video nơi thuật ngữ đó được sử dụng. Bạn không còn cần phải xem toàn bộ bộ phim để xem nó có nội dung bạn đang tìm kiếm không!

Language:Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: