Tôi đang dùng thunderbrid để nhận thư và đang dùng trình avast! Internet Security 7.0.1474. Khi nhận thư, avast báo là hãy tắt bảo mật SSL/TLS của thunderbrid để nó có thể quét thư!
Tôi muốn avast quét thư mình cho an toàn nên tắt SSl/TLS! nhưng sau khi tắt thì Thunderbrid không cho lấy thư về nữa nó bảo là máy chủ không hổ trợ kiểu kết nối đó! Tôi bật lại SSL/TLS thì lấy thư bình thường
[IMG]imap://gasducphu%40gmail%2Ecom@imap.googlemail.com:993/fetch%3EUID%3E/%5BGmail%5D/Th%26AbA-%20%26AREA4w-%20g%26Hu0-i%3E1381?part=1.2.2&filename=Canh%20Bao.jpg[/IMG]

Vậy bây giờ muốn avast quét thư thì Tôi phải làm sao? làm sao tắt SSl/TLS của Thnderbrid mà nó vẫn có thể lấy thư được?

Xin quý Anh chỉ dẫn hướng giải quyết.. Rất cám ơn quý Anh.