Bạn phải đăng ký để thấy được link

  • Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster processor or SoC
  • RAM: 1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit
  • Hard disk space: 16 GB for 32-bit OS 20 GB for 64-bit OS
  • Graphics card: DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver
  • Display: 800×600Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link

Size: 2.72 GBBạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: