Windows được thực hiện trên cơ sở của hình ảnh gốc từ MSDN. Đã được tích hợp ngôn ngữ với Tiếng Anh và Tiếng Nga và cập nhật đến tháng 9, năm 2016.

Bao gồm:

x86

• Windows 7 Starter (32-bit) - English, Russian
• Windows 7 Home Basic (32-bit) - English, Russian
• Windows 7 Home Premium (32-bit) - English, Russian
• Windows 7 Professional (32-bit) - English, Russian
• Windows 7 Professional VL (32-bit) - English, Russian
• Windows 7 Ultimate (32-bit) - English, Russian
• Windows 7 Enterprise (32-bit) - English, Russian

x64

• Windows 7 Home Basic (64-bit) - English, Russian
• Windows 7 Home Premium (64-bit) - English, Russian
• Windows 7 Professional (64-bit) - English, Russian
• Windows 7 Professional VL (64-bit) - English, Russian
• Windows 7 Ultimate (64-bit) - English, Russian
• Windows 7 Enterprise (64-bit) - English, RussianBạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được link


Download the image of Microsoft Windows 7 x86 (2,08 GB)

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Download the image of Microsoft Windows 7 x64 (2,63 GB)


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Download KMS Activator Auto Net 2015 1.4.5 (5.76 MB)

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: