Trước khi post bài lên diễn đàn bạn hãy nhớ kiểm tra bài trùng
- Nếu diến đàn chưa có bạn mới post lên nhé
- Mỗi bài viết không phải bài của bạn tự biên dịch bạn phải đề nguồn cuối bài viết

Nhắc nhở và đã gỏi inbox cho bạn lần thứ hai.
Hy vọng không có lần sau.


Chủ đề tương tự: