Tất cả các bài viết của bạn nên sửa lại nhé - Bạn để Font chữ nhỏ quá các thành viên rất khó đọc - Bạn nên cho Font chữ có size là 3 và đề nguồn bài viết cuối bài viết.