Bạn nên gõ tiếng Việt trong sáng rõ ràng để mọi người xem và giúp đỡ bạn chứ.
Gõ tiếng Việt có vài hàng mà gõ cẩu thả quá cũng như gõ tắt nhiều .
Bạn nên tôn trọng người đọc bằng cách gõ tiếng Việt chính xác nhé.