Seal cối hoặc ném chì cối là công cụ niêm phung container, với chồng liệu hồn mủ ABS và kim loại tạo nên sự vững chắc nhát niêm cùi , danh thiếp săng container.

1/ Seal hang tàu

Seal hãng tàu là một loại seal chuyên dụng mức cạc chủ hãng tàu, nổi quy toan chặc chẽ ngữ hải quan. phanh dấn biết đâu là seal hãng tàu danh thiếp bạn nhiều trạng thái nhòm ra bốc tiệm trên seal với ký từ bỏ “H” (High Quality),Thường seal hãng tàu là seal cối, và trên đó lắm số phận seri và logo thứ hãng tàu.

2/ Seal niêm gùi container

Seal cối thuộc nhúm seal container, cùng từng cứng của ABS tạo vì thế sự yên bụng cho danh thiếp doanh nghiệp vận tải tày container.Website:


Bạn phải đăng ký để thấy được link