Cung Thương Hòa Điệu 5
02_Tây Thi.mp3
03_Mẫu Đơn.mp3
04_Lưu Thủy Đoãn-Kim Tiền Huế.mp3
05_Cổ Bản.mp3
06_Ngủ Điễm Bài Tạ.mp3
07_Hoa Duyên.mp3
08_Xang Xừ Liếu.mp3
09_Vọng Cổ - Dây Kép.mp3
10_Khóc Hoàn Thiên.mp3
11_Kim Tiền Bản.mp3
12_Tứ Đại Oán.mp3
13_Lý Giao Duyên.mp3
14_Vọng Cổ -Dây Đào.mp3

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: